Аккорды песни Народные и застольные песни — Хии морин (Бурятская)

Народные и застольные песни — Хии морин (Бурятская) аккорды

Am
Хийд дасанай оройгоор
F Am
Хии моридууд хиидэнэ.
Dm Am
Сагаан будээ уртанан удэр
F E
Сахюусан угэнууднай.
Am
Хубуудэй нюуса бодол
F Am
Хунуудэй нанан хусэл
Dm Am
Хугшэд хунэй найдал эрмэлзэл
F E
Хуугэдэй эхин дуунууд.
F G Am
Сумбэр улын орьёлдол
F G Am
Сэдьхэлнай ундэр байнай
Dm Am
Удэр бури хэшэг дэлгэржэ,
F E
Улзы хутаг оршобогуай!

Дабталга:
Am G F Am
Хии моримнай хиидэг лэ!
Am G F Am
Хии агаараар хабар намар
Dm Am
Шуурган санан доро,
Dm Am
Аадар бороон доро,
F G Dm Am
Уруугаа бэшээ гэшэ хараад, хиидэг лэ!

Am
Дуран зурхэнэй хии морин
F Am
Урман зоригоймной дали
Dm Am
Дурлан хунуудэй сээжэ соохо
F E
Уулам дуулим ниидэнэ.
F G Am
Инаг дуранайм хии морин
F G Am
Энэ дэлхэй дээрэ нангин
Dm Am
Эльгэ зурхэн доро
F E
Элин-дэлин ниидэнэ.

Дабталга:
Am G F Am
Хии моримнай хиидэг лэ!
Am G F Am
Хии агаараар хабар намар
Dm Am
Шуурган санан доро,
Dm Am
Аадар бороон доро,
F G Dm Am
Уруугаа бэшээ гэшэ хараад, хиидэг лэ!

Мы собрали все известные песни исполнителя Народные и застольные песни, аккорды песни Народные и застольные песни — Хии морин (Бурятская) текст песни и разбор.
Оцените статью
Добавить комментарий