Аккорды песни Queen — On The Sidewalk

Queen — On The Sidewalk аккорды

one, two, three
E|—————————————————-|
B|—————————————————-|
G|—————————————————-|
D|———9———————————9———|
A|——-9—12p9-12-9——-12-12-9——-9—9-9-9-x-|
E|-10-11—————12-10———12-10————|

E|——————|—————-|——————|
B|——————|—————-|——————|
G|——————|—9—7b8——-|——————|
D|—-9—7-7——-|——9—9-p7h9-|—-9—7-7——|
A|——-9—7b8-5—|—————-|——-9—/7-5—|
E|-x-x————-7|-x—————|-x-7————-|

E|———————|———————|——————|
B|———————|———————|——————|
G|—-9—7b8———-|———————|——9—7b8——|
D|——9—-9-p7h9p7-|——9-9p7—7x——|———9—9-9p7-|
A|——————-9|————9—/7-5-|——————|
E|-x-x—————-|—7—————-|-x-x—————|

E|———————————|—————-|
B|———————————|—10—9—x—|
G|———————————|—-9—9—x—|
D|-9—7-7-7———9-9-9—9—9-|—11—9—x—|
A|———7-5—5/9-9-9-9—9——|—————-|
E|———————————|—————9-|

E|——————-|—————-|—————|
B|-x-x—x-10—9—7—|—————-|—————|
G|-x-x—x—9—9—7—|—————-|—————|
D|-x-x—x-11—9—7—|——9—7——|—-9—9-9-9—|
A|——————-|-x-9—9—97-5-|—x—9-9-9-10-|
E|——————-|—————-|—————|

E|———————|—————————————-|
B|——12—11-11——|—————————————-|
G|-11—11—11-11——|———————————11-11—|
D|-11—x—11-11-11—|/9-7-7———————-9—11-11—|
A|-9——————|——/7-5———-6-7-8-9——8—8-12-|
E|———————|————777-777-7———————|

E|—————-|—————|—————-|
B|—————-|—————|—————-|
G|—————-|—————|—————-|
D|—-9—x7——-|—-9—7-7—-|—-9—x7——-|
A|————97-5-|————97-|————97-5-|
E|-x-x————|-x-x———-|-x-x————|

E|———————-|——————|————-|
B|———————-|——————|————-|
G|——9—7b8————|——————|————-|
D|————9—7h9p7—|——9—7———|—9—7-7——|
A|———————9-|——-9—97-5—|-x—9—-7/9-|
E|-7-7——————|-x-x————-|————-|

E|———————|——————|——————|
B|————7-7-72/7-|-x—9—9———|——10—9—7—|
G|————7-7-72/7-|-x—9—9———|——-9—9—7—|
D|-9-7—9-9—7-7-72/7-|-x—9—9——-9-|——11—9—7—|
A|———————|————9h11—|——————|
E|———————|——————|——————|

E|—————————-|——————|
B|————10b12—10b12-b11-|-x—11—11/12—11-|
G|—————————-|-x—11—11/12—11-|
D|—-9-x7———————|-x—11————|
A|—————————-|——————|
E|-x-x————————|——————|

E|———————————————|
B|———————————————|
G|-9——————————————|
D|—-7———————9p7—————|
A|——/7—5——-6-7-8-9——x-7-7—7-6-x—|
E|————7-7—7—————————|

E|—————————————-|
B|-x—-9—-9—9-9—9-x—x-10—x-9—9-9-|
G|-x—-9—-9—9-9—9-x—x—9—x-9—9-9-|
D|-x—-9—-9—9-9—9-x—x-11—x-9—9-9-|
A|—————————————-|
E|—————————————-|

E|—————-|——————-4—|
G|————4—4-|-4—4——4—4-5—5-x-|
G|-4—4-6—4-4—4-|-4—4——4—4-4—-x-|
D|-4—4-6—4-4—4-|-4—4-6—4-4—4-6—-x-|
A|—————-|————————|
E|—————-|————————|

E|———————————————-|
B|-x-10—10-9—9-x—9-x—x-10—10-9—10-x—|
G|-x—9—-9-9—9-x—9-x—x—9—-9-9—9-x—|
D|-x-11—11-9—9-x—9-x—x-11—11-9—9-x—|
A|———————————————-|
E|———————————————-|

E|——————————————————|
B|-x-11—11-11—x-11—11-11—x-9—9-9———9—9—|
G|-x-11—11-11—x-11—11-11—x-9—9-9——-79—7—|
D|-x-11—11-11—x-11—11-11—x-9—9-9—7/9———|
A|——————————————————|
E|——————————————————|

E|———————|——————-|——————-|
B|———————|——————-|——————-|
G|-9—7——7———|——————-|——x————-|
D|-7—7—7-7———|——9—7b8——|——x—x-7——-|
A|—————-8—-|—————97-5-|—————97-5-|
E|-7-x—6-7———10-|-x-7——7———|-x-7—————|

E|————————|——————-|—————-|
B|————————|——————-|—————-|
G|——9—-7b8————|——————-|————-9b-|
D|———9——9-7h9p7—|—-9—-7—7——|——9—7——|
A|———————-9-|-x-x—9——97-5-|———9——-|
E|—x———————|——————-|-x-x————|

E|——————|———-7——————-|————|
B|——————|-10-10b12—10-7—————|-9-10-9-x-x-|
G|——————|——————10-9-7-9-9—|-9-10-9-x-x-|
D|-9—9-7—x-9-9-x-|—————————-9-|-9-10-9-x-x-|
A|——————|——————————|————|
E|——————|——————————|————|

E|—————-|———————|—-7———-|
B|-x-10—9—7—7—|———————|—————|
G|-x—9—9—7—7—|———————|—————|
D|-x-11—9—7—7—|——7—7——7h9-|———9—9—|
A|—————-|———x—7h9——|—————|
E|—————-|-x-x—————-|-x—-x———|

E|———————|——————|———————|
B|——11—11-12—11—|——————|———————|
G|——11—11-11—11—|——————|———————|
D|-7—-11—11-11—117-|-/9-7————-|———-9p7——-|
A|—99-9-9—9—9—9—|——/7-5———|—6-7-8-9——7-7-7-|
E|———————|————7-777—|-x——————|

E|—-7———7————|——-7——7——7——-|
B|-/7——10b12—10-7——-|-10b12—b12—b12———|
G|———————7b8—|———————7b8—|
D|————————-9-|————————-9-|
A|—————————|—————————|
E|—————————|—————————|

E|——7——7——7——7——-|
B|-10b12—10b12—10b12—10b12—10b12-|
G|————————————|
D|————————————|
A|————————————|
E|————————————|

E|7——7——7——7——7-|
B|—10b12—10b12—10b12—10b12—|
G|——————————|
D|——————————|
A|——————————|
E|——————————|

E|——-10———-|—————-|—————-|
B|-10b12————-|—————-|—-1010101010—|
G|———-9b11-7—|-7b9-7b9-7—7—|9/1111—1111—-|
D|——————9-|————9—9|—————-|
A|——————-|—————-|—————-|
E|——————-|—————-|—————-|

E|——————————————|
B|—-1010101010—1010101010—10101010—10-|
G|—11———-11———-1111————|
D|——————————————|
A|——————————————|
E|——————————————|

E|———————————|
B|-10—1212—-12—-1212—-12x—|
G|———-13—-13——13——-|
D|———————————|
A|———————————|
E|———————————|

E|—————————————-|
B|-14b15-12——-12—10b12—12—10b12—|
G|———-14b16—-0————14——-|
D|—————————————-|
A|—————————————-|
E|—————————————-|

E|————————————————|
B|—12——12——12——10—10—10—10b12-107-|
G|——1111—1111—1111————11———-|
D|————————————————|
A|————————————————|
E|————————————————|

E|———————————-|
B|———————————-|
G|-b10r9-7————-10—10—108—|
D|———9-9-7——-10—10——-|
A|—————9-8—8—8———|
E|———————————-|

E|—————————————-|
B|-x—-9—-9—9-9—9-x—x-10—x-9—9-9-|
G|-x—-9—-9—9-9—9-x—x—9—x-9—9-9-|
D|-x—-9—-9—9-9—9-x—x-11—x-9—9-9-|
A|—————————————-|
E|—————————————-|

E|—————-|——————-4—|
G|————4—4-|-4—4——4—4-5—5-5-|
G|-4—4-6—4-4—4-|-4—4——4—4-4—-4-|
D|-4—4-6—4-4—4-|-4—4-6—4-4—4-6—-6-|
A|—————-|————————|
E|—————-|————————|

E|———————————————-|
B|-x-10—10-9—9-x—9-x—x-10—10-9—10-x—|
G|-x—9—-9-9—9-x—9-x—x—9—-9-9—9-x—|
D|-x-11—11-9—9-x—9-x—x-11—11-9—9-x—|
A|———————————————-|
E|———————————————-|

E|——————————————————|
B|-x-11—11-11—x-11—11-11—x-9—9-9———9—9—|
G|-x-11—11-11—x-11—11-11—x-9—9-9——-79—7—|
D|-x-11—11-11—x-11—11-11—x-9—9-9—7/9———|
A|——————————————————|
E|——————————————————|

E|——————————————|
B|-9b10———9b10———9b10————|
G|-9b11-97——9b11-9797—-9b11-9-797——|
D|———9————-9—————9—|
A|——————————————|
E|———-7——————————|

E|—————|—————|
B|—————|—————|
G|—7-7—7-7—|——7-7—72/-|
D|-777-7-7-7-7—|——7-7—72/-|
A|—————|-7h9———-|
E|—————|—————|

E|—————————————-|
B|-9—x-9—x-9—9—-9—x-x-9—9—9—7b8-|
G|-9—x-9—x-9—9-7—9—x-x-8—7—7—7b8-|
D|-9—x-9—x-9—9-7—9—x-x-9—9—9——|
A|-7—x-7—x-7—7—-7—x-x-7—7—7——|
E|—————————————-|

E|—————|—————-|
B|—————|—————-|
G|—————|—————-|
D|—-9—7——|——9—9-9-9—|
A|———-97-5-|—————-|
E|-x-7—7——-|—7-7—7——-|

E|—————|——————————|
B|——10-9-9-9-|——————————|
G|—x—9-9-9-9-|————————x-7-8-|
D|-x-x-11-9-9-9-|-9-7———————x-7-7-|
A|-x————|——97-5——6—7-8-9——9-|
E|—————|———-7-77-7—7————|

Мы собрали все известные песни исполнителя Queen, аккорды песни Queen — On The Sidewalk текст песни и разбор.
Оцените статью
Добавить комментарий